Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht of Retourbeleid: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bachnose – Foré Karen – www.bachnose.be – www.kaflex.be

Moerwege 47, 9991 Adegem

BTW: BE839608244

Toelatingsnummer FAVV:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod omvat verschillende bachbloesem samenstellingen.
Het aanbod wordt duidelijk en ondubbelzinnig omschreven wat betreft prijs, inhoud en gebruik.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Via elektronische weg komt de overeenkomst tot stand van zodra de consument de laatste stap in het online bestelproces heeft voltooid of via e-mail een uitdrukkelijke bevestiging tot bestelling heeft gegeven.

Artikel 6 – Herroepingsrecht – Retourbeleid

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
De consument zendt het product terug in ongeopende verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

De ondernemer zal na in ontvangstname van het teruggestuurde product de reeds betaalde bedragen terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Wordt uitgesloten van het herroepingsrecht:
Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Bachbloesem samenstellingen die op maat werden gemaakt.

Artikel 10 – De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en taksen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
De leveringstermijn bedraagt (indicatief) 1 werkdag voor leveringen in België en 2 werkdagen voor Nederland.
Het verzendingsbewijs en/of track and trace nummer gelden als ontvangstbewijs van de bestelling.
De consument dient het uitblijven van levering te melden binnen de 14 dagen na bestelling. Na deze termijn wordt de bestelling als geleverd beschouwd.

Artikel 12 – Betaling

Met uitzondering van bestellingen die bij bestelling online werden betaald geldt een betalingstermijn van 7 dagen na bestelling.
Bij niet betaling binnen de voorgeschreven betalingstermijn behoudt de ondernemer zich het recht om de hoofdsom te vermeerderen met 12% interesten en een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 75€.

Artikel 13 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 7 dagen na in ontvangstname van de producten kenbaar gemaakt worden.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”